Prelegenci


dr Alicja Puścian

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

Tytuł: Czy jesteśmy niezależni w swoich wyborach? – perspektywa neuroekonomii

Biogram:

Neuronaukowczyni, popularyzatorka nauki, obecnie związana z Instytutem Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, gdzie prowadzi interdyscyplinarne badania z pogranicza neurobiologii, psychologii i analizy behawioralnej. Jest ambasadorką Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Aktualnie rozwija nową ścieżkę badawczą w dziedzinie neuroekonomii. Na etapie studiów doktoranckich w Instytucie Nenckiego PAN zaprojektowała i wraz ze współpracownikami opatentowała system Eco-HAB, służący do zautomatyzowanej oceny zachowania społecznego zwierząt laboratoryjnych w warunkach semi-naturalnych. System ten stworzony został w oparciu o wiedzę z zakresu elektroniki, zaawansowanych metod obliczeniowych i ekologii, i wykorzystywany jest obecnie w wielu laboratoriach w Europie i Ameryce Północnej. 

Pracowała także jako wizytująca naukowczyni w szwajcarskim Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, a także w USA na Yale University, gdzie za badania nad dynamiką zmian aktywności neuronalnej towarzyszącej kształtowaniu zachowania prowadzone w ramach stażu podoktorskiego, została wyróżniona Brown-Coxe Award. Jest laureatką Nagród Młodego Naukowca Roku Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego oraz European Brain and Behavior Society, a także Fulbright STEM Impact Award. Od początku kariery naukowej angażuje się w działania pro-równościowe i mentoringowe m.in. w organizacjach Women in Science na Uniwersytecie Yale oraz Women for Science w Polsce, jak również w liczne inicjatywy popularyzatorskie, w tym tworzenie filmów edukacyjnych dla polskiego oddziału Khan Academy.


dr Martyna Tadzik 

Technika Zwycięstwa. Akademia Psychologii Sportu

Tytuł: Co to znaczy, że sportowcy „trenują swój umysł tak, jak ciało”?

Biogram:

Doktor psychologii, psycholog sportu, ekspert w zakresie pracy mentalnej w sporcie.

W ramach działalności swojej firmy „Technika Zwycięstwa” prowadzi treningi mentalne oraz koordynuje pracą zespołu specjalistów – trenerów przygotowania ogólnego, fizjoterapeutów i dietetyka, wspólnie czuwając nad optymalnym rozwojem zawodowych sportowców, przygotowujących się do rywalizacji na różnym poziomie sportowego wyczynu. 

Swoje działania w sporcie skupia również wokół edukacji osób mających szczególny wpływ na rozwój zawodnika – prowadzi regularnie konsultacje indywidulane i treningi umiejętności psychologicznych dla rodziców sportowców i ich trenerów. 

Wykładowca akademicki, nauczyciel w Akademii Psychologii Sportu. Psycholog klubowy w UKS Budo Grodzisk Mazowiecki – dyscypliny karate i kickboxing. Psycholog sportu w Kadrze Narodowej w Breakingu. 

Wspiera zawodników w przygotowaniu do rywalizacji sportowej. Pracuje nad tym, aby zawodnik potrafił przełożyć wypracowane podczas treningów umiejętności na start w zawodach.  

Bardzo często ograniczenia są bowiem tylko w głowie zawodnika, a nie w Jego ciele. Praca mentalna pozwala na sięgnięcie do rezerw i wyzwolenie prawdziwego potencjału fizycznego.


dr hab. Magdalena Szubielska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Tytuł: Czy wszystkie mózgi lubią taki sam rodzaj sztuki?

Biogram:

Kierowniczka w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej i Perception & Cognition Lab KUL. Naukowo zainteresowana psychologicznymi aspektami odbioru sztuki oraz analizą procesów poznawczych. Badała przede wszystkim doświadczanie sztuki współczesnej, w tym m.in. wpływ kontekstu odbioru dzieł i podania informacji kuratorskiej, a także znaczenie różnic po stronie odbiorców (wiek, cechy osobowości, eksperckość, dopasowanie kulturowe) dla odczuwanych emocji i formułowania ocen estetycznych. Poza pracą naukową angażuje się w liczne działania edukacyjno-artystyczne.


dr hab. Jacek Matulewski, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Biogram:

Fizyk i informatyk. Zatrudniony jest w Katedrze Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Habilitował się z optyki kwantowej. Zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i badaniem gier terapeutycznych, tworzeniem oprogramowania na potrzeby badań eksperymentalnych i klinicznych, a także oprogramowania korzystającego z interakcji wzrokowej (z użyciem eyetrackerów) m.in. dla osób niepełnosprawnych. Jego zainteresowania programowaniem dotyczą w szczególności platformy .NET i języka C#. Autor kilkunastu podręczników programowania.

W firmie Vobacom kieruje badaniami związanymi z projektami korzystającymi z technologii rozszerzonej rzeczywistości.

WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~jacek

YouTube: https://bit.ly/jacekmatulewski_youtube


dr hab. Ditta Baczała prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Biogram:

Jest pedagożką specjalną i socjoterapeutką. Pracuje na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych, w Instytucie Nauk Pedagogicznych UMK. Naukowo zajmuje się zjawiskiem niepełnosprawności intelektualnej i zaburzeniami ze spektrum autyzmu w teorii
nieróżnorodności.

Tytuł: 

Różnorodne umysły – studiowanie z ASD


dr Alicja Brenk-Krakowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tytuł: Dyskretne aspekty widzenia. Odkrywanie wzrokowych wyzwań dysleksji rozwojowej oczami wiedzy o procesie widzenia

Biogram:

Absolwentka Optyki Okularowej, a następnie Optometrii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obecnie jest wykładowcą w Laboratorium Nauki Widzenia i Optometrii (LFWiO) Wydziału Fizyki. Już w ramach pracy magisterskiej pt. „Wprowadzenie do funkcji wzrokowych w procesie nabywania umiejętności czytania” uczestniczyła w projekcie „Prolexia University”, którego celem było opracowanie narzędziowej skrzynki edukacyjnej dla nauczycieli pracujących w edukacji wczesnoszkolnej, mającej ułatwić im zrozumienie podstawowych funkcji wzrokowych wpływających na proces czytania u dzieci. Następnie prowadziła badania z zakresu lateralizacji procesów uwagowych u osób z dysleksją rozwojową oraz wpływu przejściowego zaniedbywania stronnego na funkcje czytania u osób bez trudności w czytaniu.

Aktualnie skupia się głównie na zagadnieniach dotyczących dysparacji fiksacji, w tym oceny niestabilności obuocznej u osób z dysleksją rozwojową oraz z zaburzeniami widzenia obuocznego. W pracy doktorskiej pt. „Badanie i analiza wybranych aspektów sensoryczno-motorycznych u osób z dysleksją rozwojową” wykazała występowanie niestabilności obuocznej mierzonej klinicznie u około 40% dorosłych z dysleksją rozwojową. Współpracuje z grupą naukowców z Niemiec, Szwajcarii i Łotwy w międzynarodowej grupie zajmującej się opracowywaniem i doskonaleniem metod obiektywnych badań dysparacji fiksacji za pomocą eyetrackingu. 

Jej zainteresowania badawcze obejmują także inne procesy wzrokowo-motoryczne u osób z trudnościami w czytaniu i zaburzeniami widzenia obuocznego. Wyniki swoich badań prezentowała na licznych konferencjach o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Publikuje w czasopismach naukowych. Jest również autorką wielu artykułów popularnonaukowych i metodycznych.

Aktywnie wspiera rozwój optometrii zarówno w Polsce, jak i za granicą, uczestnicząc w międzynarodowych grupach Key Opinion Leaders (KOLs) oraz prowadząc wykłady z zakresu zaburzeń widzenia obuocznego, terapii wzrokowej i optometrii pediatrycznej w Polsce i Europie. Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Optyki i Optometrii (PTOO), pełniąc także funkcję członka Komisji Etyki Optometrii. W swojej praktyce optometrycznej specjalizuje się głównie w diagnozowaniu i terapii osób, w tym dzieci, z zaburzeniami widzenia obuocznego oraz trudnościami w czytaniu, zarówno o charakterze specyficznym, jak i niespecyficznym. Dodatkowo zajmuje się badaniami i terapią widzenia u osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dzieci z mózgowym uszkodzeniem widzenia.


dr hab. Maciej Stolarski, prof. UW

Uniwersytet Warszawski

Tytuł: Homo sapiens: Człowiek rozumny czy człowiek… czasowy? Mentalna podróż w czasie jako mechanizm adaptacji i samoregulacji 

Biogram:

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, twórca i kierownik studiów podyplomowych Psychologia Pozytywna w Praktyce: Trener Umiejętności Psychospołecznych. Zajmuje się problematyką psychologii temporalnej (czyli rozmaitymi aspektami czasu psychologicznego), psychologią osobowości, różnic indywidualnych, a także – psychologią sportu. Laureat licznych nagród, m.in. Nagrody Naukowej POLITYKI (2021) czy Nagrody Prezesa PAN im. A. Malewskiego (2017). Trzykrotnie znajdował się na liście 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie, przygotowywanej przez Stanford University we współpracy z wyd. Elsevier. Redaktor stały czasopisma Personality and Individual Difference. Opublikował blisko 100 prac naukowych, z których większość ukazała się w renomowanych czasopismach międzynarodowych, takich jak Journal of Personality, Intelligence, Journal of Sleep Research, Psychology of Sport and Exercise czy Applied Psychology: Health and Well-being. W życiu prywatnym – mąż i tata piątki wspaniałych dzieci, zapalony ultramaratończyk i miłośnik alternatywnych metod parzenia kawy. 


dr n.med. Sara Kierońska-Siwak

Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Tytuł: Neurochirurgiczne metody leczenia bólów głowy

Biogram:

Specjalista neurochirurg oraz inżynier biotechnologii, pracująca w Klinice Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.

Studia na kierunku lekarskim ukończyła na Collegium Medicum w Bydgoszczy natomiast studia inżynierskie z zakresu biotechnologii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Nauczyciel akademicki w Katedrze Neurochirurgii i Neurologii Collegium Medicum w Bydgoszczy łącząca w swojej pracy działalność leczniczą i dydaktyczną z doświadczeniem w obszarze leczenia bólu przewlekłego.

W 2022 roku obroniła pracę doktorską zatytułowaną „Ocena przydatności i wykorzystania traktografii w oparciu o tensor dyfuzji jako narzędzia obrazowania w postępowaniu neurochirurgicznym”.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zastosowania metod stereotaktycznych w leczeniu chorób układu pozapiramidowego m.in. choroby Parkinsona, leczeniu bólu przewlekłego oraz obrazowaniu dróg nerwowych mózgu i rdzenia kręgowego.

Autorka i współautorka artykułów i doniesień naukowych oraz patentów. Ma na swoim koncie wystąpienia na konferencjach polskich i zagranicznych.


dr hab. Marek Wypych

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie

Tytuł: Dlaczego niektórzy z nas odkładają wiele spraw na później, i czy badania mózgu pozwolą opracować lepsze metody radzenia sobie z prokrastynacją?

Biogram:

Adiunkt w Pracowni Obrazowania Mózgu, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Jego zainteresowania naukowe dotyczą samoregulacji i jej zaburzeń, a w szczególności prokrastynacji. W dotychczasowych badaniach skupiał się na psychologicznych i mózgowych (z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, fMRI) mechanizmach będących potencjalnym podłożem nagminnego odkładania ważnych spraw przez niektóre osoby. Obecnie, wraz z zespołem, realizuje projekt, w którym porównują skuteczność i mechanizmy kilku odziaływań terapeutycznych mających na celu obniżenie prokrastynacji. 


prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek

Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Tytuł: Gdy życie traci sens – smutek, depresja, samobójstwo

Biogram:

Lekarka psychiatrii, kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ w Krakowie. Zasiada tam także jako członek w licznych radach naukowych (m.in. w Radzie Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii) i komisjach (np. w Stałej Komisji Wydziałowej ds. Nauczania). Jest także członkiem Rady Instytutu Farmakologii PAN, jak również Przewodniczącą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w dziedzinie Psychiatrii. Od 2022 roku Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest autorką i współautorką kilkuset publikacji naukowych oraz licznych publikacji popularyzacyjnych problematykę psychiatrii oraz zdrowia psychicznego, jak również redaktor naczelną czasopisma Psychiatria Polska i przewodniczącą Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa PTP. Prof. Dudek jest także członkiem Rady Społecznej Szpitala im dr Józefa Babińskiego w Krakowie i ekspertem w pracach komisji ds. reform psychiatrii w Min. Zdrowia. Laureatka licznych nagród: m.in. ministerialnych, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego za osiągnięcia naukowe, jak również nagrody za zasługi dla miasta Krakowa. W roku 2021 znalazła się na liście Pulsu medycyny STU najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie.


dr Anna Antonina Nogaj

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Tytuł: Co się składa na dobrą jakość życia – czyli o tym jak dbać o kondycję psychiczną dzieci i młodzieży

Biogram:

Anna Antonina Nogaj jest psychologiem i muzykiem. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz jako wizytator ds. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Jest współodpowiedzialna na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkolnictwie artystycznym. Anna Nogaj jest autorką ponad 40 artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz redaktorem dwóch książek z zakresu psychologii muzyki. Pracuje z instytucjami artystycznymi jako psycholog wspomagający pracę i rozwój artystów, zarówno uczniów szkół artystycznych jak i zawodowych muzyków. 

Jest także skrzypaczką, kierownikiem kapeli oraz wiceprezesem w Zespole Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska.