Logo

Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, która ma na celu popularyzowanie wiedzy o mózgu, układzie nerwowym, jego działaniu oraz przedstawienie aktualnych wyników badań w tym obszarze. Do wygłaszania wykładów zapraszani są wybitni specjaliści z dziedzin szeroko rozumianej neuronauki. Wykłady mają charakter otwarty i są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych poruszaną problematyką.

Program


Marzec

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

Poniedziałek 14.03.202210:00
online
prof. dr hab. Emilia Łojek: Zrozumieć NeuroCOVID-19: nowe wyzwania i znane problemy neuropsychologii klinicznej

19:00
Centrum Innowacyjnej Edukacji w Toruniu, ul. Władysława Łokietka 1-3
online
dr hab. Magdalena Senderecka, prof. UJ: W poszukiwaniu mózgowych korelatów przekonań religijnych

Wtorek 15.03.2022


17:00
online
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9
dr Ludmiła Zając-Lamparska: Czy warto stosować nowe technologie w treningach funkcji poznawczych dla osób starszych?

19:00
online
dr n. med. Iwona Makowska: Nerwice natręctw u dzieci i młodzieży

Środa 16.03.2022


17:00
online
dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska, prof. UJ: Zagadki dwujęzycznego umysłu

19:00
online
dr hab. Kamila Jankowiak-Siuda, prof. SWPS: Na neuronalnych szlakach empatii: od współodczuwania do przyjmowania perspektywy innych

Czwartek 17.03.2022


17:00
online
dr Agnieszka Dębska: Jak zmienia się mózg gdy uczymy się czytać i pisać?

19:00
Centrum Innowacyjnej Edukacji w Toruniu, ul. Władysława Łokietka 1-3
online
dr Małgorzata Gut: Neurobiologiczne przyczyny problemów z matematyką. O podłożu dyskalkulii i próbach jej pokonywania

Piątek 18.03.2021


17:00
Centrum Innowacyjnej Edukacji w Toruniu, ul. Władysława Łokietka 1-3
online
dr hab. Aneta Szymaszek: Zaburzenia mowy - CZAS na nowe metody w neurorehabilitacji

Prelegenci


prof. dr hab. Emilia Łojek

prof. dr hab. Emilia Łojek

Emilia Łojek jest pracownikiem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Katedrze Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii. Jest autorką bądź współautorką ponad stu prac naukowych w językach polskim i angielskim na tematy związane z neuropsychologią kliniczną. Prowadzi obecnie badania nad funkcjami neuropsychologicznymi i neurofizjologicznymi u osób zakażonych HIV oraz COVID-19. Jest Laureatką Nagrody Paul Satz INS Mantor Award Międzynarodowego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Jest współzałożycielką międzynarodowej grupy do spraw NeuroCOVID-19 w ramach tego Towarzystwa (INS NeuroCOVID-19 SIG). Reprezentuje Polskę w Europejskiej Federacji Towarzystw Neuropsychologicznych.

Wykład:

Zrozumieć NeuroCOVID-19: nowe wyzwania i znane problemy neuropsychologii klinicznej

dr hab. Magdalena Senderecka, prof. UJ

dr hab. Magdalena Senderecka, prof. UJ

Magdalena Senderecka jest pracownikiem Zakładu Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prowadzi badania dotyczące neuronalnych korelatów kontroli poznawczej, w szczególności hamowania reakcji i detekcji popełnionych błędów. Sprawdza, jak efektywność tych procesów zależy od indywidualnych cech i postaw, m.in. takich jak impulsywność czy przekonania religijne. Interesuje się także wpływem emocji na przebieg procesów poznawczych. Realizuje grant NCN Sonata Bis, dotyczący neurofizjologicznych korelatów różnic indywidualnych w zakresie zdecydowania. Bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym #EEGManyLabs, mającym na celu zreplikowanie kilkudziesięciu najsłynniejszych badań neuronaukowych, opierających się na analizie sygnału EEG.

Wykład:

W poszukiwaniu mózgowych korelatów przekonań religijnych

dr Ludmiła Zając-Lamparska, prof. UKW

dr Ludmiła Zając-Lamparska, prof. UKW

Ludmiła Zając-Lamparska jest pracownikiem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kieruje Pracownią Badań nad Starzeniem się Poznawczym w Katedrze Psychologii Ogólnej i Rozwoju Człowieka. Specjalizuje się w problematyce starzenia się i starości, w psychologii i neuropsychologii procesów poznawczych oraz w analizach statystycznych. Prowadzi badania dotyczące kompensacyjnej aktywności mózgu osób starszych oraz efektywności treningów funkcji poznawczych dla osób starszych. Zajmuje się także diagnozą funkcji poznawczych, różnicowaniem otępień, edukacją i wsparciem dla osób z zaburzeniami otępiennymi i ich opiekunów oraz konstrukcją narzędzi do oceny funkcji poznawczych.

Wykład:

Czy warto stosować nowe technologie w treningach funkcji poznawczych dla osób starszych?

dr n. med. Iwona Makowska

dr n. med. Iwona Makowska

Iwona Makowska jest pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Kieruje pracą zespołu lekarzy i terapeutów oddziału psychiatrii młodzieżowej w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CSK UM w Łodzi. Pracuje z dziećmi w kryzysie samobójczym i zachowaniami autoagresywnymi, z zaburzeniami lękowymi i nastroju a także z zaburzeniami odżywiania, psychozami, ADHD i innymi zaburzeniami wieku rozwojowego. Zainteresowania naukowe doktor Makowskiej związane są z suicydologią, autoagresją, psychodermatologią i zaburzeniami odżywiania. Jest autorem i współautorem prac naukowych w zakresie zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego i osób dorosłych.

Wykład:

Nerwice natręctw u dzieci i młodzieży

dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska, prof. UJ

dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska, prof. UJ

Zofia Wodniecka-Chlipalska jest pracownikiem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kieruje laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności (langusta.edu.pl), realizując z zespołem projekty badawcze dotyczące poznawczych aspektów dwujęzyczności dorosłych i dzieci. Zajmuje się także problematyką dwujęzyczności z perspektywy poznawczej. Stypendystka Fulbrighta na Penn State University w USA, odbyła też staże podoktorskie na York University i w Rotman Research Institute w Toronto w Kanadzie, a także na University of New South Wales w Sydney w Australii.

Wykład:

Zagadki dwujęzycznego umysłu

 dr hab. Kamila Jankowiak-Siuda, prof. SWPS

dr hab. Kamila Jankowiak-Siuda, prof. SWPS

Kamila Jankowiak-Siuda jest pracownikiem Uniwersytetu SWPS. Biolog molekularny, neuropsycholog. W ramach swojej naukowej pracy szuka odpowiedzi na pytanie - Jakie są neurobiologiczne (emocjonalne i poznawcze) podstawy empatii? Naukowo koncentruje się na pokazaniu, jak takie modulatory - cechy osoby, z którą się empatyzujemy (np. płeć, atrakcyjność, intensywność emocji, uczciwość), cechy empatyzatora (lęk, wrażliwość sensoryczna, płeć) kontekst sytuacyjny mogą wpływać na poziom empatii bólu. Interesuje się wpływem genów na funkcjonowanie empatycznego mózgu w normie i patologii oraz reakcjami mózgu na ból.

Wykład:

Na neuronalnych szlakach empatii: od współodczuwania do przyjmowania perspektywy innych

dr Agnieszka Dębska

dr Agnieszka Dębska

Agnieszka Dębska jest pracownikiem Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN. Absolwentka Międzywdziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie psychologii i filozofii. Na Wydziale Psychologii UW obroniła doktorat z zakresu psychologii komunikacji. Współpracowała z University of Birmingham (Wielka Brytania) w ramach programu stażowego Etiuda (Narodowego Centrum Nauki), gdzie prowadziła badania eye-trackingowe dotyczące procesów poznawczych leżących u podłoża komunikacji językowej. Autorka publikacji naukowych dotyczących psycholingwistyki i psychologii poznawczej a także mózgowego podłoża dysleksji.

Wykład:

Jak zmienia się mózg gdy uczymy się czytać i pisać?

dr Małgorzata Gut

dr Małgorzata Gut

Małgorzata Gut jest pracownikiem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kierownikiem Pracowni Poznania Matematycznego UMK. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół takich zagadnień jak lateralizacja rąk i mózgu oraz zależności numeryczno-przestrzenne i umysłowe reprezentacje liczb u dzieci i dorosłych. Aktualnie zajmuje się problematyką przetwarzania materiału numerycznego u dzieci z ryzykiem dyskalkulii oraz badaniem efektywności treningów z użyciem komputerowych gier matematycznych „Kalkulilo” i „Numbala” w rozwijaniu podstawowych umiejętności matematycznych u dzieci w pierwszych latach nauki szkoły podstawowej. Ponadto, jest popularyzatorką nauki, organizuje i prowadzi liczne imprezy popularnonaukowe, pokazy, warsztaty i szkolenia.

Wykład:

Neurobiologiczne przyczyny problemów z matematyką. O podłożu dyskalkulii i próbach jej pokonywania

dr hab Aneta Szymaszek

dr hab Aneta Szymaszek

Aneta Szymaszek jest pracownikiem Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia neuropsychologii, neurorehabilitacji i neuroplastyczności mózgu. Wysoko ceni sobie badania o charakterze aplikacyjnym. Jest współautorka nowatorskiego komputerowego programu terapeutycznego: „Dr Neuronowski® – pomysł na bystry umysł”, który we współpracy z firma Harpo został skomercjalizowany i jest dostępny na rynku od 2016r. Jest laureatką stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych, w 2018 r. otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za działalność na rzecz rozwoju nauki oraz wyróżnienie Dziekana Wydziału Psychologii SWPS za działalność dydaktyczną.

Wykład:

Zaburzenia mowy - CZAS na nowe metody w neurorehabilitacji